کد خبر: ۱۹۵۵۵۴
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۲ - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ - 19 June 2021
شيب زيان در سال 97 با بهبود 91 درصد نسبت به سال 96 به حدود 5/5 هزار ميليارد ريال كاهش يافت و با تداوم اين اقدامات و اجراي برنامه ها در سال 98 ،بانك توانست بعد از چهار سال از زيان خارج شود .

به گزارش بانکداری ایرانی ،  با توجه اقدامات و برنامه ریزی بانك تجارت طي سه سال گذشته از ابتدای سال 97 تا پایان سال 99 و با انجام دقیق و به موقع این برنامه ها،  "وتجارت" توانست به موفقیت های متعددي در زمينه هاي مختلف کسب که نتیجه آن در صورت های مالی سال 99 به وضوح اشکار شده است. در این گزارش به بررسی عملکرد بانک تجارت با نماد بورسی "وتجارت" پرداخته ایم:


تجهيز منابع:
مجموع سپرده هاي ريالي در اسفند 97 با 24/8  درصد رشد نسبت به سال 96 به مبلغ 1,262 هزار ميليارد ريال بالغ گرديد و دراسفند  98 نيز با 45 درصد رشد نسبت به سال قبل به 1,830 هزار ميليارد ريال افزايش يافت.

همچنين در پايان سال 99 مجموع سپرده هاي ريالي با 59/4 درصد رشد نسبت به سال قبل به 2،918 هزار ميليارد ريال افزايش يافت. شايان ذكر است ميانگين رشد پنج بانك بزرگ تجاري كشور در سالهاي مذكور به ترتيب 15 ،26 و 46 درصد بوده است.

سپرده هاي جاري ريالي در اسفند 97 رشدي معادل 72 درصد نسبت به پايان سال قبل داشته است كه در ادامه در سال 98 رشد فزاينده 149 درصدي را نسبت به پايان سال قبل خود، تجربه نموده است.

همچنين سپردههاي جاري ريالي در پايان سال 99 نيز با 54 درصد رشد نسبت به سال قبل به مبلغ 644 هزار ميليارد ريال بالغ گرديده است. اين در حاليست كه ميانگين رشد سپرده هاي جاري بانك طي سه سال گذشته 92 درصد و ميانگين رشد پنج بانك بزرگ

تجاري در سال هاي مذكور 65 درصد ميباشد و اين رشد چشمگير منابع ارزان قيمت كه در بانك بي سابقه بوده، آثار مثبت زيادي در بهبود صورتهاي مالي بانك داشته است.

 اين موارد سبب افزايش سهم سپرده هاي كم هزينه بانك در سال 97 به ميزان 4/6 درصد، در سال 98 به ميزان 10درصد و همچنين در سال 99 به ميزان 2/9درصد گرديده كه در مجموع سهم سپردههاي كم هزينه در سبد سپرده اي بانك به 35/8 درصد افزايش يافته است.

 تغيير تركيب سبد سپرده هاي بانك منجر به كاهش قيمت تمام شده پول از 16/9 درصد در پايان سال 96 به ترتيب به 14/2 ،12/3 %و 9/5 در طي سالهاي 97 ،98 و 99 شده است. به عبارت ديگر هزينه تمام شده پول در بانك در طي سه سال 7/4 واحد درصد كاهش داشته است.

در مجموع بانك توانسته است سهم از بازار منابع در بين پنج بانك بزرگ تجاري را در طي سنوات مذكور با 5 واحد درصد افزايش از 13/7 به 18/7 برساند.

حوزه مصارف:

 مجموع ناخالص تسهيلات و مطالبات در پايان سالهاي 97 ،98 و 99 به ترتيب با 26 ،27 و 69 درصد رشد به مبالغ 977،770 و 1،648 هزار ميليارد ريال بالغ گرديده كه با توجه به رشد منابع به متوازن سازي ترازنامه كمك شايان نموده است.
  مجموع مطالبات از دولت در پايان سالهاي 97 ،98 و 99 نيز به ترتيب با 20 ،15 و 3  درصد رشد به 403 ،465 و 477 هزارميليارد ريال بالغ گرديده است.

  نسبت مطالبات غير جاري به كل مصارف در پايان سال 1396 ،12/1 درصد بوده كه در پايان سال 97 با كاهش 2/1 واحد درصدي به 10 درصدی و در پايان سال 98 با كاهش 1/8 واحد درصدي به 8/2 درصدی و در اسفند 1399 نيز به نسبت 5/6 درصدی تقليل يافته است.
  نسبت كفايت ذخاير بانك در پايان سال 99 به 66 درصدی بالغ ميگردد كه نسبت به پايان سال 96 به ميزان 7/3 درصدی بهبود يافته است.

 همچنين در راستاي انجام تكاليف قانوني، اين بانك نسبت به فروش دارايي هاي ثابت و غيرضرور خود به ترتيب طي سالهاي 96 الي99 به ميزان 2/7 ،3/7 ،7/9 و 11 هزار ميليارد ريال اقدام نموده است.

در حوزه واگذاري بهينه سرمايه گذاري هاي بانك طي سالهاي 97 الي 99 نيز به ترتيب 4/6 هزار ميليارد ريال، 25/7 هزار ميلياردريال و 739 ميليارد ريال از سرمايه گذاري هدف گذاري شده را در چارچوب ضوابط و مقررات به فروش رسانده است.

حوزه تعهدات بانك:

مانده تعهدات ضمانتنامه هاي ريالي به ترتيب 28 ،50 و 109 درصد در سالهاي 97 الي 99 رشد نموده و به ارقام 193 هزارميليارد ريال، 290 هزار ميليارد ريال و 605 هزار ميليارد ريال بالغ گرديده است كه اين امر توانسته ضمن تثبيت جايگاه بانك به عنوان بانك اول در كشور، موجب افزايش سهم بانك در بين پنج بانك بزرگ تجاري از 33 به 47 درصد گردد.

 مانده اعتبارات اسنادي مشروط و قطعي به ترتيب با 49 ،2/5 و 82 درصد رشد در سالهاي 97 ،98 و 99 به 331 هزارميليارد ريال، 339 هزار ميليارد ريال و 617 هزار ميليارد ريال افزايش يافته به نحوي كه اين بانك توانسته با تثبيت سهم بيش از 32 درصدي و حفظ جايگاه نخست در بين پنج بانك بزرگ تجاري نتايج مطلوبي را به دست آورد.

حوزه خدمات بانكي:

 در راستاي افزايش سهم درآمدهاي غير مشاع، خالص درآمدهاي كارمزدي در سالهاي 97 ،98 و 99 به ترتيب با 83 ،68 و47 درصد رشد به ارقام 8 ،13/6 و 20 هزار ميليارد ريال بالغ گرديد.

وضعيت نقدينگي:

 با توجه به اقدامات عملياتي صورت گرفته و اصلاح تراز بانك، وضعيت نقدينگي بانك به شرايط بسيار مطلوب رسيده و طي سه سال گذشته علاوه بر تسويه خطوط بين بانكي و رفع كسري نقدينگي، اين بانك توانسته است به مازاد بيش از 400 هزار ميليارد ريال در ارديبهشت 1400 دست يافته و اين منابع را در بازار بين بانكي در اختيارات ساير بانكها قرار دهد.

 از ساير اقدامات كلان و بسيار مهم كه به همت كاركنان و مديران بانك صورت گرفته است ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

الف) موضوع تجديد ارزيابي دارايي ها كه به عنوان يك اقدام موفقيت آميز و اثرگذار در بازار سرمايه از جهت بهبود ارزش سهام بانك سبب گرديد بانك در پايان سال 97 به بزرگترين شركت بورسي كشور تبديل شده و همچنين از مشموليت ماده 141 قانون تجارت خارج شود.

ب) بانك با ادامه سهامداري در بانك هاي EIH هامبورگ ، PIB لندن و TC بلاروس و همچنين دارا بودن شعب پاريس و تاجيكستان،از سال 97 بهينه سازي شعب داخلي را در دستور كار قرار داده به نحوي كه در سال 1397 تعداد 173 شعبه و 52 باجه و در سال 98 تعداد 72 شعبه و 47 باجه را تعطيل و ادغام نموده و در حال حاضر داراي 1364شعبه و 438 باجه در داخل كشور مي باشد.

نتيجه گيري مطلوب بانك براساس اقدامات فوق آن است كه؛ شيب زيان در سال 97 با بهبود 91 درصد نسبت به سال 96 به حدود 5/5 هزار ميليارد ريال كاهش يافت و با تداوم اين اقدامات و اجراي برنامه ها در سال 98 ،بانك توانست بعد از چهار سال از زيان خارج شود ( با اين توضيح كه توقف زياندهي دو سال زودتر از سند خروج از زيان اتفاق افتاد). همچنين در اسفند 99 ،شواهدحاكي از آن است كه سود بانك با رشد فزاينده نسبت به سال 98 در حدي است كه نه تنها زيان انباشته بالغ بر 107 هزار ميليارد ريالي بانك را پوشش مي دهد بلكه نتيجه عملكرد منجر به سود در پايان سال 99 مي گردد.

اين در شرايطي است كه بانك نسبت به برآورد و منظور نمودن ذخايري اعم از؛ مبلغ 66 هزار ميليارد ريال ذخيره ماليات مربوط به سنوات گذشته (بيش از 11 هزار درصد افزايش نسبت به سال قبل)، مبلغ 16 هزار ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشكوك الوصول و مبلغ 45/7 هزار ميليارد ريال ساير ذخاير ( بيش از300 درصد افزايش نسبت به سال قبل كه عمدتاً شامل ذخيره اكچوئري و ذخيره پاداش پايان خدمت مي باشد ) و نيز عدم احتساب درآمد سرمايه گذاري در برخي از شركتها به دليل عدم برگزاري مجمع عمومي آنها قبل از تهيه صورت هاي مالي بانك اقدام نموده است.

 

 

لیلا فریادرس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: