کد خبر: ۲۱۰۱۲۵
تاریخ انتشار: ۰۶:۳۲ - ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - 06 May 2023
مهران حسنخانی/مدرس و پژوهشگر صنعت بیمه

پیشگیري اولیه بهترین پیشنهاد براي شرکت هاي بیمه در مقابله با فعالیت هاي پولـشویی در ایـن صنعت است؛

-استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های روز صنعت بیمه جهت کنترل روند فرآیند بیمه گری.

-ایجاد سامانه یکپارچه گزارشگری فساد (مبارزه با پولشویی) همانند سامانه گزارشگری فساد سازمان بازرسی کل کشور.

-بررسی و کنترل دوره ای روند فرآیندهای مالی شبکه فروش (کارگزاران، نمایندگان و بازاریابان) و در خصوص تسویه مالی حق بیمه ها در قراردادهای بزرگ

-برگزاری جلسات مدون و دوره ای بصورت ثابت توسط نهاد ناظر بیمه مرکزی با نمایندگان و اعضای کمیته مبارزه با پولشویی شرکت های بیمه به منظور بررسی شرایط موجود و ارائه راهکارهای کاربردی و عملیاتی جهت پیشگیری از پولشویی در شرکت های بیمه.

- به منظور جلوگیري از تقلب و جلوگیري از فعالیت هاي پولشویی باید در صنعت بیمه از سیـستم ضد تقلب استفاده شود؛ چراکه این سیستم بر روش پرداخت حق بیمه متمرکز است. نکته حائز اهمیت در این سیستم این است که توجه شود که آیا پرداخت با روش ساختارمندي انجام می شـود یـا خیـر. به عنوان مثال، خرید بیمه نامه با حق بیمه یکجا، سرمایه بالا و امکان بازخریدکردن در آینده بـه صـورت نقد ممکن است که به طور مستقیم ضرري را متوجه اقتصاد شرکت هاي بیمه نکند، اما می توانـد بـراي پاك کردن عواید جرم استفاده شود. بیمـه هـاي عمـر دائمـی کـه ارزش بازخریـد نقـدي دارد یکـی از جذاب ترین ابزارها براي پولشویی است؛

- وضع قانون ضدپولشویی که به موجب آن مقامات و نمایندگان دولتی قدرت کافی براي مقابله با پولشوها را در کشور داشته باشند. به موجب این قانون کلیۀ مؤسسات مالی (بانک ها، شرکت هاي بیمه، مؤسسات کارگزاري سهام، شرکت کارگزاري آتی ها و صراف ها) ملزم به رعایت قـوانین گزارشـگري می شوند؛

- گزارش کلیه مشتریان یا معاملات مشکوك به بانک مرکزي؛

- شرکت هاي بیمه به منظور شناسایی یا یافتن مشتریان و معاملات مشکوك بایـد اصـلی را تحـت عنوان اصل شناخت مشریان تنظیم کنند. به موجب این اصل شـرکت های بیمـه ملـزم بـه جمـع آوري اطلاعات کلی درباره مشتري شامل خانواده آن ها، سوابق مالی و اقتصادي، وضعیت درآمدي و شغلی و مواردي از این دست می باشند؛

-بررسی گزارشات بازخرید بیمه های عمر شرکت های بیمه گر بصورت دوره ای

-بررسی دوره ای پرتفوی شرکت های تخصصی عمر و زندگی به جهت شناسایی معاملات مشکوک

-استقرار کارشناسان حوزه تخصصی بیمه سازمان بازرسی کل کشور در شرکت های بیمه جهت بررسی بیشتر امور مربوط به مبارزه با پولشویی

- شرکت هاي بیمه نیاز به یک سیستم رسمی براي گزارش معـاملات مـشکوك دارنـد. آن هـا بایـد کتابچه راهنمایی سیستم را در دسترس تمام کارمندان شرکت قرار دهند. سیـستم رسـمی گزارشـگري مشتریان و معاملات مشکوك نیاز به یک متصدي دارد کـه بـه کارهـاي نادرسـت مظنـون شـود و بـه متصدي ذي صلاح گزارش دهد؛

- شــرکت هــاي بیمه بایــد کارمندانـشان (نمایندگان، بازاریابان، صادرکنندگان بیمه نامـه، پردازش کنندگان خسارت)، بخش مدیریت (شامل مدیر عامل و هیئت مدیره و متصدیان ذي صـلاح) را به منظور آگاهی و هشیاري بیشتر در برابر فعالیت هاي پولشویی آموزش دهند؛

- باید بیانیه واحدي از جانب مسئولین مربوطه درخصوص سیاست هاي ضدپولشویی ارائه شـود و این بیانیه به اطلاع کلیه کارمندان و مشتریان برسد. به موجب قانون ضدپولشویی شرکت هـاي بیمـه از نرخ دادن به هر کسب و کاري بدون داشتن اطلاعات کافی منع شده و درعین حال این چنـین ممنـوعیتی باید به طور روشن براي مشتریان مشخص شود.

نگار کریمی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: