کد خبر: ۱۹۸۹۳۹
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۱۸ آبان ۱۴۰۰ - 09 November 2021

به گزارش بانکداری ایرانی،  بانک گردشگری از میان شاغلین و بازنشستگان نظام بانکی کشور، جهت تصدی پست ریاست شعبه در شهرهای تبریز، رشت و زنجان دعوت به همکاری می نماید.

شرایط عمومی:
1. دارا ﺑﻮدن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
2. اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
3. ﺑﺮﺧﻮرداری از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و روﺣﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری و روﺣﯿﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ
4. ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻢ و روان و ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روان ﮔﺮدان
5. ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﺮی

شرایط اختصاصی:
1. دارای حداقل 3 سال سابقه خدمت بعنوان رئیس شعبه درجه یک و دو در بانک محل خدمت قبلی
2. دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی
3. دارا بودن حداکثر سن 55 سال برای بازنشستگان
4. بومی و ساکن شهرهای مورد درخواست
متقاضیان واجد شرایط می‌توانند مشخصات و سوابق کاری مرتبط خود را در فرم استخدام ارسال نمایند.

آدرس کوتاه شده: https://www.tourismbank.ir/s/mfatDF
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: