کد خبر: ۱۹۹۰۸۹
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۴ - ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - 13 November 2021

استان كهگيلويه و بويراحمد داراي صنايعي همچون صنايع غذايي و آشاميدني، منسوجات، دباغي و عمل آوري چرم، صنايع سلولزي، محصولات كاني غير فلزي، صنايع شيميايي، صنايع فلزي و برق و الكترونيك است و از لحاظ صنايع معدني نيز داراي ذخاير مناسبي از موادي همچون سنگ آهك، ذخاير نمك، دولوميت، بوكسيت، فسفات، سلستين ميباشد با اين حال پتانسيل مطلوبي براي گسترش صنايع با تكنولوژي بالاتر و به اصطلاح(هاي تك) در اين استان وجود دارد كه با سرمايه گذاري مناسب و حمايت از سرمايه گذاران بخش خصوصي مي توان به ارزش افزوده مناسبي دست يافت و با شناسايي مزيت هاي اقتصادي نسبت به توسعه بخش صنعت و معدن در اين منطقه اقدام نمود در همين خصوص روابط عمومي بانك صنعت و معدن با نعمان نيك اقبال مدیر بانک صنعت و معدن استان کهگیلویه و بویراحمد و رئیس شعبه یاسوج به گفتگو نشسته است كه مشروح آن در ادامه مي آيد:

1- در راستاي تحقق شعار سال"توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها" چه برنامه هايي داريد؟
توليد، پشتيباني و مانع زدايي در واقع اركان اصلي و راهگشاي رشد و توسعه واحد هاي صنعتي خواهد بود كه تبلور حمايت همه جانبه كليه عوامل مؤثر بر توليد در جهت راهبرد تسهيل و رفع موانع كسب و كار در فرمايشات مقام معظم رهبري نمايان و مسير را روشن كرده است.
همكاران در استان با تمركز بر اهداف تعيين شده در استراتژي حاكميت شركتي و بانكداري ديجيتال ضمن تسهيل و تسريع مراودات بانكي وكاهش هزينه هاي مراجعه حضوري با مذاكرات مداوم و بررسي مشكلات واحدها در تأمين نيازهاي مالي، اعتباري و كاهش زمان ارايه خدمات بانكي مصمم بوده و به طور مكرر در حال انجام وظيفه مي باشند.
خوشبختانه ذهنيت و ديدگاه عموم همكاران بانك صنعت و معدن در راستاي همراهي، همفكري و مشاوره در جهت رفع مشكلات پيش روي توليد در استان نهادينه شده و انشاالله نتيجه و بازخورد مناسبي در ادامه و نتيجه كار با ايجاد استقلال اقتصادي حاصل گردد.

2- مهمترين سياست ها و استراتژيهاي اين سرپرستي در سال 1400 چيست؟
سياست و استراتژي مورد توجه متناسب با دنياي رقابتي و تنوع محصولات و همچنين با امعان نظر به رسالت تخصصي و توسعه اي بانك صنعت و معدن و هماهنگ و همگام با سياست هاي ابلاغي مديريت ارشد بانك مي باشد ( حاكميت شركتي و بانكداري ديجيتال و...) لذا در جهت هم افزايي و دگرگوني در ديدگاه سنتي و تمركز بر نفوذ در بازار ضمن حفظ مشتريان موجود براي رفع موانع و مشكلات واحدهاي توليدي مشكل دار، در چارجوب قانون اقدام به عمل خواهد آمد .
ضمناً با عنايت به سياست حاكميتي شركتي و بانكداري ديجيتال با انجام مذاكرات متعدد با واحدهاي برتر استان، اراده مصممي در جهت ترغيب به افزايش مراودات مالي با بانك صنعت و معدن، عارضه يابي در جهت شناسايي مشكلات و محدوديت هاي پيشرو و همچنين ارايه خدمات منطبق با نيازهاي واقعي واحدهاي توليد مد نظر قرار دارد.

3- مهمترين اقدامات انجام شده در سال 99 چه بوده است و به چه ميزان درتحقق برنامه هاي سال گذشته موفق بوده ايد، دلايل موفقيتتان چه بوده است ؟
بي شك اجراي اهداف تعيين شده و سياست هاي ابلاغي مديريت ارشد بانك مطابق با چشم اندازي كه مزين به پيام نوروزي مقام معظم رهبري در نامگذاري سال بوده تكليف بانك مبني بر رونق توليد و حمايت واقعي و عملي را مشخص كرده است.
بانك صنعت و معدن در استان غني و چهار فصل كهگيلويه و بويراحمد عليرغم عدم وجود طرح هاي صنعتي و معدني بزرگ با حمايت و پشتيباني از ظرفيت موجود، حداكثر تلاش خود جهت تأمين مالي واحدهاي توليدي فعال و همچنين تلاش در جهت رفع موانع و افزايش راندمان واحدهاي مشكل دار را به كار بسته كه ضمن حمايت از سرمايه گذاري جديد و توسعه طرح ها با تأمين سرمايه در گردش متناسب با ظرفيت واحدهاي ثوليدي سعي بر افزايش توليد و تثبيت اشتغال واحدهاي موجود داشته باشد.

4-با توجه به مشكلات ناشي از تحريم هاي ظالمانه و شيوع ويروس كرونا چه اقدامات و راهكارهايي براي حمايت از توليدكنندگان استان خود داريد؟
تحريم و مشكلات و محدوديت هاي ايجاد شده توسط كشورهاي متخاصم، موضوع جديدي براي كشور توانمند ايران نبوده و طي ساليان متمادي گريبانگير واحد هاي توليدي و اقتصادي و بانك ها بوده است؛ آنچه مهم است نحوه برخورد با اين تهديدات و برنامه ريزي در جهت تبديل به فرصت كردن و استفاده حداكثري از توان داخلي در جهت بي اثر نمودن اين تحريم ها مي باشد.
خارج شدن برندها و شركت هاي توليدي مثل ال جي و سامسونگ كه سهم قابل توجه اي از بازار داخلي را در اختيار داشته اند باعث ايجاد فرصت مناسبي براي واحد هاي توليد داخلي شده اند به عنوان مثال بانك صنعت و معدن در استان با حمايت از واحد توليدي نيما تهويه باعث افزايش توليد و جايگزيني محصولات در نبود شركت هاي فوق شده است .
با شيوع ويروس كرونا نيز لزوم حمايت از واحدهاي مرتبط همچون شركت لابراتوارهاي داروهاي گياهي طبيعت زنده ( سينره ) جهت توسعه و افزايش توليد مرتبط با نياز جامعه و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي مشابه و تأمين مالي واحد جديد فراوران طبيعت كيان كه توليد كننده محصولات بهداشتي و دارويي از گياهان دارويي است نيز به طور مستمر در حال انجام است.

5-پس از تدوين سياستهاي اعتباري و راهبردي بانك در سال1400، براي اجراي مؤثر سياست ها و به منظور ايجاد هم افزايي و چابك سازي سازمان، چه اقداماتي را مؤثر مي دانيد؟
با شروع سال 1400 لزوم حمايت و پشتيباني از توليد به عنوان وظيفه خطير بانك صنعت و معدن مورد توجه قرار دارد اجراي كامل و مؤثر سياستهاي ابلاغي لزوم تأمين منابع و پيشتاز بودن در جذب منابع واحد هاي بزرگ و داراي سهم عمده در بازار و چابك سازي و تسريع در انجام خدمات بانكي و استفاده كارامد از توان كارشناسي همكاران توانمند مجموعه بانك صنعت و معدن مي تواند در كارايي و بهره وري بيشتر سازمان مؤثر باشد.
ضمنا در جهت نيل به اهداف تعيين شده در سياستهاي ابلاغي لزوم هم سويي مقررات و دستور العمل ها و امكان انعطاف متناسب با شعار سال و سياستهاي ابلاغي خصوصاً سرفصل هايي كه متناقض با تسريع و تسهيل بوده و باعث ايجاد موانعي است كه منشأ تأخير در امور و عدم هم افزايي و چابك سازي سازمان مي گردد، ضروري به نظر مي رسند.

6- براي اجراي حاكميت شركتي و بانكداري ديجيتال چه اقداماتي در سرپرستي تحت مديريت شما صورت گرفته است؟
خوشبختانه مديريت ارشد بانك با درك اهميت افزايش سهم بانك صنعت و معدن در اقتصاد كشور و پوشش مؤثر و كار آمد تأمين مالي واحدهاي توليدي با تعيين و ابلاغ سياستهاي مرتبط با موضوع حاكميت شركتي و بانكداري ديجيتال سعي در ايجاد راهبردي مناسب در راستاي پيشرو بودن و افزايش كارايي شعب دارد.
مجموعه همكاران با همفكري و مذاكرات متعدد و شناسايي صنايع برتر استان در جهت همكاري دو سويه و افزايش و تمركز مراودات مالي در بانك صنعت و معدن و تسريع خدمات بانكي و تأمين مالي مناسب اقدام و به صورت ماهانه گزارشات و بازخوردها را بررسي و به روز مي نمايند.
شايان ذكر است جذب و تأمين مالي اين واحدها نياز به وجود منابع ويژه علاوه بر منابع محدود در دسترس در استانها دارد و انشالله با تعامل مناسبي كه بين شعب استان و ستاد بانك وجود دارد چشم انداز روشني جهت منتفع شدن واحدهاي توليدي از بحث حاكميتي شركتي و بانكداري ديجيتال ترسيم گردد. ضمناً به نظر مي رسد تهيه دستورالعمل و رعايت مقررات، حمايت مالي و لزوم اعطاي امتيازات خاص در بدو دعوت از واحد هاي مورد نظر و در قالب منابع ويژه از ضروريات ترغيب واحد هاي مورد نظر در استانها مي باشد تا انشااله اهداف برنامه ريزي شده در اسرع وقت محقق گردد.

7- از چه روشهايي براي جذب منابع بيشتر در استان استفاده مي كنيد؟
تأمين منابع مطابق رسالت بانك صنعت و معدن به عنوان تنها بانك تخصصي حوزه صنعت و معدن كشور و با توجه به سياست ها و اساسنامه، تعريف شده و عدم ورود به حوزه بازرگاني و خدماتي محدوديت هايي در حوزه عمل و فعاليت نسبت به ساير رقبا و بانك ها ايجاد نموده است؛ با اين حال اين مديريت با تعامل مناسب و جذب مشتريان و توليد كنندگان و ايجاد حس اعتماد متقابل و تأكيد بر تمركز گردش مالي سعي در جذب منابع ارزان قيمت جهت حمايت از صنايع استان دارد.
همچنين استفاده از ظرفيت هاي منابع صندوق توسعه ملي، كمك هاي فني اعتباري و ظرفيت هاي وزارت صمت و سازمانهاي اعتبار دهنده ذيربط از راهكارهاي تأمين منابع مي باشد.

8- طي يكسال گذشته به چند طرح صنعتي و به چه ميزان تسهيلات پرداخت كرده ايد؟

عليرغم محدوديت ها ناشي از تحريم و مشكلات شيوع ويروس كرونا با تلاش همكاران فهيم و با درك لزوم حمايت از واحد هاي توليد به تعداد 33 طرح صنعتي تسهيلات سرمايه ثابت و سرمايه درگردش پرداخت گرديده است. همچنين با توجه به شرايط استان و تكليف تعيين شده توسط بانك مركزي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج نيز مطابق ضوابط ابلاغي پرداخت شده است.

9- در اين مدت چند طرح صنعتي با تسهيلات بانك در استان به بهره برداري رسيده و به چه ميزان اشتغال ايجاد كرده است؟
طي سال گذشته سياست بانك حمايت از واحد هاي موجود و تأمين سرمايه در گردش مورد نياز در جهت افزايش توليد و تثبيت اشتغال بوده است ولي با اين وجود سه طرح صنعتي جديد شامل شركت دنيا سوران الكترونيك توليد كننده انواع ريموتهاي صنعتي، شركت بويرخرماي پارس كه در زمينه بسته بندي خرما وتوليد خمير فعاليت دارد و شركت فراوران طبيعت كيان توليد كننده انواع محصولات دارويي و آرايشي وبهداشتي بر پايه مواد اوليه گياهي اقدام شده كه موجب اشتغال مستقيم 62 نفر شده است. لازم به ذكر است كه تمام فازهاي توليد شركت فراوران طبيعت كيان به بهره برداري نرسيده اند و با راه اندازي كل طرح براي بيش از 20 نفر اشتغال جديد ايجاد خواهد شد.

10- چه تعداد واحد صنعتي با تسهيلات بانك در استان در حال اجرا است، چه مقدار پيشرفت داشته است و با بهره برداري از آنها چه مقدار شغل ايجاد شده است؟
در حال حاضر سه طرح صنعتي با پيشرفت بالاي 60 درصد در استان در حال اجرا مي باشد كه انشاالله با به بهره برداري رسيدن طرح هاي فوق حداقل براي 69 نفر ايجاد اشتغال مي گردد. طرح هاي فوق در بخش بسته بندي مواد غذايي، توليد لوازم خانگي و انرژي مي باشد.

11-وضعيت استان از نظر توسعه صنعتي چگونه است و شما چه پتانسيل هايي را براي توسعه صنعتي و اقتصادي استان مي شناسيد؟
استان كهگيلويه و بوير احمد بيشتر به عنوان يك استان چهار فصل با اقليمي زيبا داراي دو ناحيه گرمسير و سردسير با بافت كشاورزي و دامپروري و ظرفيت هاي گردشگري و آبهاي روان مورد توجه قرار دارد.
كوهستاني بودن استان و پوشش جنگلي گياهي متراكم ضمن ايجاد سرزميني زيبا و رويايي لزوم انعطاف در بررسي اجراي طرح هاي متناسب با شرايط حفاظت محيط زيست، صنايع تبديلي و ورود به صنعت توريسم و گردشگري را به عنوان يك مزيت قابل استفاده متناسب با ظرفيت آمايش سرزمين استان دو چندان مي كند.
اين استان داراي صنايع نوظهور و اكثراً خرد و زود بازده مي باشد. بديهي است عدم وجود صنايع مادر باعث افزايش بهاي تمام شده توليد به علت افزايش هزينه هاي حمل و نقل گرديده از اين رو بانك صنت و معدن هماره تلاش نموده با حمايت از سرمايه گذاري جهت ايجاد و توسعه طرح هاي داراي مزيت مرتبط، نسبت به تكميل زنجيره توليد واحدهاي توليدي اقدام نمايد.
به عنوان مثال با توجه به مزيت خوب وجود چشمه ها و آبهاي روان و رشد گياهان دارويي اين بانك با ايجاد و حمايت از طرح هاي توليد آب معدني ( از صفر تا صد )، طرح هاي دارويي و بهداشتي نظير فرآوري طبيعت كيان، سينره و زردبند خصوصاً در مقطع زماني حساس شيوع ويروس كرونا تلاش نموده نقش فعالي در اقتصاد استان داشته باشد.

12-براي وصول مطالبات چه برنامه و راهكاري داريد؟

خوشبختانه با تلاش همكاران بانك صنعت معدن در استان و با همفكري و تعامل سازنده و برنامه ريزي گروهي و استفاده از پيشنهادات تمامي پرسنل و با ايجاد هم افزايي حاصل از اعتماد و اختياري كه مديريت ارشد بانك در تفويض اختيار به شعب استانها محول نموده عليرغم مشكلات ناشي از تحريم هاي ظالمانه و شيوع ويروس كرونا در سال هاي اخير پرونده هاي مطالباتي اين شعبه در بخش مشكوك الوصول كاهش چشمگيري داشته است، به عنوان مثال ريسك مطالباتي اين شعبه كه در پايان سال 1397 حدود 33 درصد بوده ، در سال 1398به 25 درصد و در سال 1399 به 20 درصد و در نهايت تا پايان مهرماه 1400 به 13 درصد رسيده است. ادامه اين روند با همراهي سازنده مديريت ارشد بانك و همچنين همه همكاران در استان و با ايجاد راهبرد و تعامل سازنده و مشاوره و همكاري در راه اندازي مجدد طرح هاي راكد، بازديد مستمر و جلسات متعدد، استفاده از ظرفيت هاي ستاد تسهيل و قانون بودجه و جلوگيري از انباشت ديون طرح هاي جديد با ديدگاه پيشگيري موجب كسب نتايج رضايت بخش در وصول مطالبات گرديده است. پيش بيني مي گردد با تلاش همكاران در ادامه روند كاهش ريسك اعتباري و وصول مطالبات، بانك در وضعيت مناسب تري قرار گيرد .

13- چه برنامه هايي براي ارائه خدمات هر چه بهتر به مشتريان داريد؟براي افزايش كارمزدها چه راهكارهايي داريد؟
ارباب رجوع در بانك صنعت و معدن شامل صنعتگران، معدن كاران مي باشد كه در كنار ساير مشتريان به عنوان ذينفعان اصلي دليل معنايي ظهور بانك مي باشند. افزايش كيفيت و كميت خدمات مطلوب قابل ارايه و بالتبع افزايش درآمد كارمزدي همواره به عنوان راهكار اساسي مورد تأكيد و هدف گذاري قرار دارد .
مديريت بانك صنعت و معدن نيز با درك درست واقعيت و با تمركز بر شناخت و رفع مشكلات واحد هاي صنعتي سعي در ايجاد نگرش حمايتي در راستاي حاكميتي شركتي و تسريع در ارايه خدمات با سياست تنوع خدمات و تسريع و تسهيل سيستم هاي قابل برون سپاري و گسترش بانكداري ديجيتال دارد.
همكاران در استان نيز با درك و شناخت ارزش استفاده از اين ظرفيت ها همواره سعي تلاش نموده اند با راهنمايي و ترغيب مشتريان به استفاده از سيستم هاي بانك صنعت معدن و افزايش خدماتي مانند صدور ضمانتنامه بانكي نسبت به افزايش درآمد هاي كار مزدي اقدام نمايد كه خوشبختانه از رشد مناسبي نسبت به گذشته برخوردار است .

14-با توجه به افزايش سطح اختيارات شعب، تعامل شما با ستاد بانك چگونه است و چه انتظاري از ستاد داريد؟
تعامل سازنده همكاران در ستاد بانك با استان نشأت گرفته از ديدگاه تيمي و درك درست مديريت ارشد بانك و تفويض اختيارات است كه باعث رشد متناسب عملكردي و نهايتاً تسهيل در نيل به اهداف برنامه ريزي شده در استان مي باشد؛ ضمن تشكر از مدير عامل محترم جناب آقاي دكتر مهري ، اعضاي محترم هيأت مديره و مديران و تمامي همكاران ستاد كه همواره تعامل سازنده در جهت پيگيري امور استانها داشته اند، خواهان توجه خاص جهت تأمين منابع ويژه موضوع آمايش سرزمين و انعطاف پذير بودن دستورالعمل ها متناسب با اقتضاي شرايط اقتصادي و سياسي دوران تحريم و شرايط خاص استان مي باشيم .

15- تعامل شما با مقامات ارشد استاني نظير(استانداري، اداره كل اموراقتصادي و دارايي و سازمان صنعت، معدن و تجارت) چگونه است؟
خوشبختانه تعامل خوب و سازنده بانك صنعت و معدن در سطح استانهاي كشور با سازمانها و مقامات استاني در جهت حمايت از واحدهاي توليدي به شكل گيري برند اين بانك از ديدگاه مسؤلان و مديران ارشد سازمانهاي كشور تبديل شده و همواره در اظهارات و مصاحبه ها ازبانك صنعت و معدن به عنوان بانكي تخصصي و همراه ياد مي كنند بالتبع در استان كهگيلويه و بوير احمد نيز تعامل مناسبي با استانداري و سازمان صمت و كليه سازمانهاي ذيربط وجود داشته و دارد كه با تداوم حمايت ها و همياري هاي مستمر بانك صنعت و معدن از واحدهاي توليدي قطعاً با پوشش و افزايش حوزه خدمات سهم و نقش بيشتري در اقتصاد استان و كشور ايفا مي نمايد.

16-به نظر شما نقش نيروي انساني كارآمد در موفقيت و برتري شعب چيست؟ برنامه شما براي افزايش سطح مهارت و دانش كاركنان مجموعه خود و فرآيند جانشين پروري چيست؟
بدون شك اجراي كامل قوانين پولي مالي و بانكي نيازمند نيروي انساني كارآمد، منعطف و توانا براي ايجاد تعادل و تعامل ميان منافع مشتري و بانك بوده و باتوجه به ماهيت بانك صنعت و معدن به عنوان تنها بانك تخصصي حوزه صنعت و معدن كشور بايد پرسنل داراي تخصص و قدرت مشاوره دهي بالا در زمينه سرمايه گذاري صنعتي باشند. برنامه ريزي در جهت تأمين منابع و تخصيص علمي و هدفمند از هدررفت سرمايه محدود كشور جلوگيري وسرمايه گذاري انجام شده منجر به حداكثر سوددهي و اشتغالزايي در كشور مي گردد. خوشبختانه با ديد جانشين پروري همه همكاران در همه سطوح و با گردش كاري نسبت به انجام وظايف اقدام مي نمايند.
لذا توجه به تأثير نظر و پيشنهادات همكاران در مصوبات اعتباري كه به طور مستمر در جلسات هماهنگي و كميته اعتباري برگزار مي گردد منجر به ايجاد ديدگاه روشني در جهت اجراي مصوبات كميته اعتباري و ضمانت اجرايي تصميمات اتخاذ شده مراجع تصميم گيري گرديده است.

17-روشهاي شما براي استفاده از ايده ها و پيشنهادات همكارانتان در جهت بهبود فعاليتهاي شعبه چيست؟
جلسات دوره اي هماهنگي جهت تبادل اطلاعات و هم انديشي و بررسي راهكارها و مشكلات خصوصاً جهت وصول مطالبات معوق به صورت مورد به مورد و در مقاطع زماني مختلف و ماهيانه برگزار مي گردد و نظر همكاران به طور پيوسته در تصميم گيري مؤثر واقع مي گردد. ضمناً در جهت ترغيب انگيزشي همكاران خدمات بانكي و متصديان جهت شناخت و درك متقابل مشكلات صنعتگران و مجريان طرح ها در بازديد هاي دوره اي همراه كارشناسان مشاركت داده مي شوند تا ضمن آشنايي با طرح ها از ايده هاي اين دسته از همكاران نيز استفاده گردد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: