صنعت و معدن
محک
خیریه همت
کد خبر: ۱۶۳۹۹۱
تاریخ انتشار: ۰۷:۴۹ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - 14 August 2019

بانکداری ایرانی ـ شرکت‌های PSP در تیر 98 بالغ 2939 هزار میلیارد تومان تراکنش در شاپرک زدند. این در حالی است که کل نقدینگی کشور 1882 هزار میلیارد تومان است بنابراین بیش از 115 درصد از کل نقدیگی در شاپرک در جریان دارد.

بانکداری ایرانی ـ   شرکت‌های PSP  در تیر 98 بالغ 2939 هزار میلیارد تومان تراکنش در شاپرک زدند. این در حالی است که کل نقدینگی کشور 1882 هزار میلیارد تومان است بنابراین بیش از 115 درصد از کل نقدیگی در شاپرک در جریان دارد. 

به گزارش بانکداری ایرانی ، در تیر ماه 1398 بالغ بر 341,2 میلیون تراکنش با ارزش 646,2 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به خرداد ماه رشد 59/6 درصدی در تعداد و 68/10 درصدی در ارزش ریالی داشته است.
 


در اسفند ماه ارزش تراکنشهای شاپرک 61/15 درصد از کل نقدینگی بوده است که این شاخص نسبت به  ماه بهمن، رشد 58/2 درصدی داشته است. این در حالی است که در ماه اسفند 97  ارزش تراکنش‌های شاپرک رشد 23/23 درصدی داشته است که در قیاس با رشد 85/2 درصدی نقدینگی نسبت به بهمن ماه،  افزایش شاخص نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه بهمن را در پی داشته است.


نسبت تراکنش به نقدینگی کشور
 
بر اساس این گزارش ، در تیر ماه 1398 تعداد تراکنشهای با مبلغ زیر50 هزارریال در ابزار کارتخوان فروشگاهی برابر با 487 میلیون 405 هزار تعداد تراکنش بوده است. همچنین تعداد تراکنشهای با مبلغ بین 50 هزار  ریال و250 هزار ریال برابر با 807 میلیون و 171  عدد تراکنش بوده و کل تعداد تراکنش‌های با مبلغ بالای 20 هزار ریال برابر با 661 میلیون و 241 هزار عدد تراکنش است. 

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در تیر 1398 ,244 تراکنش میباشد که این تعداد نسبت به مقدار  مشابه در ماه گذشته افزایش 76/39 واحدی )%51/19 درصدی( را تجربه نموده است. 

بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی میباشد. در تیر ماه متوسط تعداد تراکنشهای اینترنتی با افزایش 45/40 درصدی از 101 تراکنش در خرداد ماه 1398 به 141 تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 119 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش 41/22 واحدی همراه  بوده است . متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 59/41 واحد افزایش نسبت به خرداد 1398به 277 عدد در تیر ماه رسیده است.

 
بر اساس این گزارش، تعداد و مبلغ تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی در تیر ماه 1398 نسبت به تیر 1397به ترتیب با کاهش 09/1و افزایش 30/1 درصدی همراه بوده است. تعداد و مبلغ  تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب افزایش 94/0 درصدی و کاهش 30/1 درصدی را تجربه کرده است. همچنین در زمان مشابه تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با افزایش 15/0 درصدی همراه بوده و مبلغ تراکنشهای این ابزار نیز با افزایش 003/0 درصدی همراه بوده است.

 
بر اساس داده‌های شاپرک ، سهم شرکت به پرداخت ملت 21.21 درصد، پرداخت الکترونیک سامان 18.46 درصد، تجارت الکتروینک پارسیان 14.1 درصد آسان پرداخت پرشین 14.32 درصد  کارت اعتباری کیش 8.43 درصد پرداخت الکترونیک سداد 6.86 درصد ، پرداخت الکترونیک پاسارگاد 4.80 درصد ، فن آوا کارت 4.55 درصد ، پرداخت نوین آرین 3.56 درصد ، سایان کارت 1.63 درصد ، پرداخت الکترونیک سپهر 0.99 درصد و الکترونیک کارت داوند 0.58 درصد از کل سهمیه شاپرک را به لحاظ تعدادی  به خود اختصاص داده‌اند.

 

به  لحاظ عددی نیز به پرداخت با داشتن سهم 24.02 درصدی ، پرداخت الکترونیک سامان سهم 15.14 درصدی ،  مارت اعتباری ایران کیش سهم 13.28 درصدی ، تجارت الکترونیک پارسیان سهم 1.66 درصدی ، پرداخت الکترونیک سداد 9.99 درصدی ، آسان پرداخت پرشین با سهم 8.42 درصدی ، فن آوا کارت با سهم 6.96 درصدی ، پرداخت الکتارونیک پاسارگاد با سهم  5.46 درصدی ، پرداخت الکترونیک سپر با سهم  2.18 درصدی ، پرداخت نوین ارا با سهم  1.77 درصدی ، سایان کارت به سهم  1.66 درصدی و الکترونیک کارت دماوند با سهم 0.46 درصدی به ترتیب از رتبه یک تا دوازدهم شرکت‌های PSP  را تشکیل می‌دهند.

سهم بانک ها در شاپرک

بر اساس این گزارش، 
- سهم تعدادی از تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانکهای "ملت", "ملی ایران",صادرات ایران" و "کشاورزی"  

- بالاترین سهم تعدادی از تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی به بانکهای "پارسیان", "ملی ایران", "ملت" و"کشاورزی"

- بالاترین سهم تعدادی از تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی به بانکهای "ملت", "آینده" ,"ملی ایران"و "پارسیان"

-بالاترین سهم مبلغی از تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی به "ملت", "صادرات ایران", "ملی ایران" و "کشاورزی"

-بالاترین سهم مبلغی از تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی به بانکهای "ملت"," سامان","پارسیان" و "شهر"

-بالاترین سهم مبلغی از تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی به بانکهای "ملت" , "آینده" , "ملی ایران" و "سامان"

تعلق گرفته و این بانکها به ترتیب در در مکان‌های اول تا چهارم جای گرفته اند. 

 

 

صنعت و معدن
محک
خیریه همت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت