صنعت و معدن
محک
خیریه همت
کد خبر: ۱۴۷۵۷۱
تاریخ انتشار: ۰۰:۳۲ - ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - 01 December 2018

بانکداری ایرانی ـ بانک ملت در راستای بهبود فرآیند سرویس ها و خدمات «بانک پرداخت» در سامانه های بانکداری اینترنتی و همراه بانک ملت راهنمای اﺳﺘﻔﺎده از این خدمات در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را منتشر کرد.

بانکداری ایرانی - بانکداری الکترونیکی شامل  تمامی خدمات بانکی به صورت الکترونیک و از طریق واسطه های ایمن و بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری است بانکداری الکترونیک در واقع اوج استفاده از تکنولوژی انفورماتیک در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است.

به گزارش بانکداری ایرانی ، بانک ملت این روزها در حوزه بانکداری الکترونیک با خدمات و محصولات متنوعی در این حوزه در اختیار مشتریانش قرار داده است. 

جدیدترین خدمت بانک ملت در  راستای بهبود فرآیند سرویس ها و خدمات «بانک پرداخت» در سامانه های بانکداری اینترنتی و همراه بانک این بانک که در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ منتشر کرد به شرح زیر است .
 
در سامانه بانکداری اینترنتی «بانک پرداخت» بانک ملت ، سرویس هایی شامل عملیات اجرایی پرداخت خودکار قبض، عملیات اجرایی شارژ خودکار سیم کارت اعتباری و گزارش های بانک پرداخت شامل گزارش های درخواست و استعلام وجود دارد. 

چگونگی اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺒﺾ و ﺷﺎرژ ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎري به این صورن است که ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﭘﺮدازش ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ را از ﻣﻨﻮي «ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺒﺾ و ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎري» اﻧﺘﺨﺎب کند. ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﭘﺮدازش درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ، ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪي ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزي، اﺻﻼح ﯾﺎ ﺣﺬف را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

ﮔﺰارش ﻫﺎي قابل دریافت در ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ

این بخش شامل ارائه ﮔﺰارش درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﺰارش اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ است ؛ در این سرویس ﮐﺎرﺑﺮ برای اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰارش درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﻮي «ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺒﺾ و ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺎرژ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎري»، اﯾﻦ ﮔﺰارش را اﻧﺘﺨﺎب کرده و خدمات این بخش را دریافت کند.

هم چنین مشتری می تواند در اﯾﻦ ﻓﺮم همزمان ﺑﺎ ﻧﻮع درﺧﻮاﺳﺖ «ﺷﺎرژ ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎري/ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض)، ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﻣﺒﺪأ و ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ را اﻧﺘﺨﺎب کرده و ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ کند. 

برای اخذ «نتیجه ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ» نیز از ﮔﺰارش اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. در این گزارش کاربر می تواند با انتخاب نوع درخواست، شماره حساب مبدأ، بازه زمانی مورد نظر، نام شرکت و هم چنین انتخاب وضعیت پرداخت شده یا پرداخت نشده و یا هر دو وضعیت می تواند تراکنش های پرداخت خودکار قبض یا شارژ خودکار مربوط به درخواست های ثبت شده را به تفکیک دریافت کند. 

چگونه از خدمات همراه بانک در «بانک پرداخت» ملت استفاده کنیم؟ 

در این سرویس کاربران و مشتریان «بانک پرداخت» ملت می توانند از عملیات پرداخت خودکار قبض و شارژ سیم کارت اعتباری تلفن همراه بهره مند شوند. 

در این سامانه امکان ثبت اطلاعات قبض و ارائه مجوز پرداخت خودکار آن در سامانه همراه بانک در سیستم های عامل اندروید و IOS  فراهم شده تا همه مخاطبان و مشتریان که از تلفن همراه هوشمند بهره می برند را در برگیرد. روش ثبت در سامانه همراه بانک نیز فرآیندی مشابه با بانکداری اینترنتی دارد تا کار بیش از پیش برای کاربر آسان شده باشد. 

با توجه به اعلام آمادگی اپراتورهای تلفن همراه و نیز شرکت های خدماتی قبوض، دیگر خدمات مربوط به این محصول نیز قابل ارائه به مشتریان خواهد بود.

ارائه خدمات «بانک پرداخت» به اشخاص حقوقی

خدمات «بانک پرداخت» هم چنین به زودی در سامانه یکپارچه مدیریت حساب های بانکی (محب) و سامانه اینترنتی اشخاص حقوقی نیز ارائه می شود. 

به صورت خلاصه می توان گفت در فرآیندهای «بانک پرداخت» ملت در سامانه های «همراه بانک» یا «اینترنت بانک»، امکان پرداخت خودکار قبض با قابلیت تعریف شناسۀ قبض مربوطه، سقف مبلغ برداشت ماهیانه بابت قبض مورد نظر و تاریخ انقضای خدمت پرداخت خودکار (مکانیزه) و همچنین امکان شارژ برخط، شارژ مستقیم با قابلیت تعریف شماره همراه دلخواه، تعیین مبلغ شارژ، سقف شارژ ماهیانه و تاریخ انقضای خدمت برای کاربران مهیا شده است. 

هم چنین در فرآیندهای اشاره شده؛ مشتری یک بار ازطریق یکی از سامانه های «همراه بانک» یا «بانکداری اینترنتی» اقدام به ثبت نام و ارائه مجوز عملیات پرداخت خودکار قبض و یا شارژ خودکار کرده و پس از آن شرکت خدماتی قبض یا اپراتور تلفن همراه، زمان صدور صورتحساب قبض یا زمانی که اعتبار خط تلفن همراه مشتری از مبلغ خاصی کمتر شود اقدام به ارسال درخواست پرداخت قبض یا خرید شارژ به بانک نموده و بانک نیز به دنبال مجوزی که از مشتری هنگام ثبت نام دریافت کرده است، مبلغ را از حساب مشتری برداشت و دستور انجام پرداخت قبض یا خرید شارژ را از طریق سامانه های موجود کارسازی می کند. 

این فرآیند به کاربران این امکان را می دهد که همواره خط اعتباری تلفن همراه دارای شارژ خودکار است و یا اینکه قبض آن همواره به صورت خودکار از حساب کاربر برداشت شده و دیگر مشکلاتی برای شارژ یا پرداخت قبض ها وجود ندارد. بانک ملت نیز اعلام کرده است در صورت فراهم سازی زیرساخت های لازم و همکاری مورد نیاز توسط  شرکت‌ های خدماتی قبض و اپراتورهای تلفن همراه، این خدمت قابلیت تسری به سایر شرکت ‌ها باشد و هم اکنون این سرویس ها برای اپراتورهای همراه اول و ایرانسل تعریف شده است. 

صنعت و معدن
محک
خیریه همت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت
صنعت و معدن
محک
خیریه همت